Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Modern Filológiai Társaság

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága 1983-ban alakult, lényegében a nagy hagyományú Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Irodalomtörténeti Társaság indíttatására, mintájára. Célunk az volt, hogy szervezett keretet nyújtsunk a szó eredeti értelmében vett filológiai kutatásoknak, valamint a kutatási eredmények szóbeli és írásbeli terjesztésének. Nem választottuk el tehát egymástól a nyelv- és az irodalomtudományt, hiszen a modern filológiák művelésének is legfontosabb eszköze, közvetítője a nyelv.

Társaságunknak kezdetben volt saját folyóirata, a Filológiai Közlöny, amelynek szerkesztését azonban a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága vette át. Így mi elsősorban a tudományos eredmények szóbeli közlését tűztük ki célul, és Társaságunk keretein belül különböző szakosztályokat szerveztünk. Az idő azonban, úgy látszik, túllépte ezt a keretet, így az utóbbi években tevékenységünk középpontjában az évente megrendezett széles körű tudományos tanácskozások állnak.

 

A társaság éves konferenciáján a filológia művelését, a filológiában végzett kiemelkedő eredményeket a Pro Neophilologia in Hungaria érdeméremmel jutalmazza. Az elismeréshez egy ezüst érdemérem jár, amelynek tervezője Bańczerowski Janusz.

Az eddigi díjazottak:

Frank Tibor (2002)
Nyomárkay István (2003)
Bańczerowski Janusz (2004)
Gadányi Károly (2006)
Deákné Zöldhelyi Zsuzsa (2007)
Pál Ferenc (2008)
Bárdosi Vilmos (2009)
Papp Andrea (2010)
Gósy Mária (2011)
Székely Gábor (2012)
Keszler Borbála (2013)
Jeremiás Éva (2013)
Klaudy Kinga (2014)
Ráduly Zsuzsanna (2015)

 

Nyitottak vagyunk a fiatalság, a végzős hallgatók és a doktoranduszok felé. Ezért hoztuk létre a Filológia.hu internetes folyóiratunkat, ezért hirdettük meg Az év legjobb szakdolgozata pályázatot is. Lehetőséget kívánunk biztosítani az arra érdemes dolgozatok − természetesen szigorú lektorálás utáni − publikálására.

Így várunk a Társaság tagjai sorába mindenkit, aki a filológia valamely területét műveli, vagy még csak érdeklődik a tudományos munka iránt.

 

 

Prof. Dr. Nyomárkay István

akadémikus
a Modern Filológiai Társaság elnöke