Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó dialektológia

Összesen 10 találat.

... és dialektológia összefüggései (l. Komlósiné Knipf Erzsébet előadását).  • Fordítással kapcsolatos kérdések (l. Albert Sándor, Imre Attila, Károly Krisztina, Nagy Sándor István, Pacsai Imre, Papp Andrea ...
... hivatkoztak. Több külföldi egyetem (többek között Róma, Padova, Bellinzona, Săo Paolo) hívta meg oktatóként, és nemzetközi kongresszusokon is gyakran szerepel mondattani, dialektológiai és romanisztikai ...
... kompetenciával. A kognitív nyelvészet elvei alapján az emberi tapasztalat kontinuum. A megértés nem lehet azonos a fordítással. Kiss Jenő Szövegalkotás, nyelvjárások, dialektológia kapcsolatát vizsgálta ...
...  Bańczerowski Janusz: Az ábrázolás és az ekvivalencia fogalma a fordításban 11.30–11.45 Kiss Jenő: Szövegalkotás, nyelvjárások, dialektológia 11.45–12.00 Pacsai Imre: Az orosz nyelv keleti elemeinek ...
... az egynyelvű szótárak, amelyek a magyar nyelv különböző szempontú csoportosítását tűzik ki célul. A szótár profiljának megfelelően a szerző nyelvtörténeti, dialektológiai, nyelvhasználati, helyesírási ...
6. Császári Éva
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, tanársegéd nyelvismeret: magyar, szlovák, cseh, angol kutatási terület: dialektológia, magyarországi szlovák nyelvjárások, ...
7. Németh Luca Anna (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék kitüntetések: köztársasági ösztöndíj (2010–2011. tanév), XXX. Jubileumi OTDK, I. helyezés; XXXI. OTDK, II. és III. helyezés; Pro Scientia ...
8. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... tájszótáron és több szláv dialektológiai szótáron kívül a magyarországi németség különböző helyi nyelvjárásaiban előforduló magyar szavak is. A Mura menti horvát nyelvjárásban (is) a nyelvi kölcsönhatás ...
9. Mura menti tájszótár
(Oldalmenü/Kiadványok)
Ðuro Blažeka − Nyomárkay István − Rácz Erika Rječnik pomurkih hrvata. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 95. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. A bevezető és a szótárszerkesztés koncepciója, ...
10. Vegh Ivona (1976)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... nyelv, angol nyelv kutatási terület(ek): magyar–horvát nyelvi kontaktusok, horvát dialektológia publikáció: Morfološka i semantička obilježja mjesnog govora Mačkovca, In: Studia Slavica Savariensia ...