Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó főnévi igenév

Összesen 16 találat.

1. Megjelent új számunk
(Felső menü/Társasági hírek)
... a magyarra fordított gyerekirodalmi szövegekben   Bielecki Robert A főnévi igenév szintaxisa a magyar nyelvben   Fábics Tamás A mai magyarországi földrajzi nevek segítségével kimutatott kései ősszláv ...
Bielecki Robert   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
A hagyományos magyar nyelvtanbeli megközelítés keretében a főnévi igenevet átmeneti szófajként szokás tárgyalni, amely „a cselekvést és a történést elvontan, dologként, fogalomként nevezi meg". Történeti ...
... tulajdonságokat szemléletes ábrák is magyarázzák. Szilágyi Imre Costruzioni all'infinito ne Il principe di Niccolò Machiavelli című tanulmánya a főnévi igeneves szerkezeteket (a kontroll-, a műveltető, ...
Veszelszki Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban]  A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára ünnepi konferenciát rendezett. Az ülés időpontja: ...
6. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... tehát nem melléknévi tartalmú, azaz korlátozott, lefokozott értelmű, hanem ahogyan a mondat is közvetíti és nyomatékosítja a főnévi tartalmát: megnevező funkciójú. Ezért nem is a mindenben való kiválóságát ...
7. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
... SZABÓ JUDIT: Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének lehetőségei 215 SZABÓ LUCA: Stíluskülönbségek – J. M. Barrie: Pán Péter és magyar fordításai 221 SZIJJ ILDIKÓ: Főnévi igenév ...
... idéző boszorkányperből” (Horváth 2005: 664). Szerinte a kettős állítmány „kontamináció eredménye”; egyrészt olyan mondatokra vezethető vissza, amelyekben a kell állítmány mellett személyragos főnévi igenév ...
... gyakorisági felmérés eredményeinek felhasználásával. A felmérés írott és beszélt nyelvi adatokat tartalmazó összetett korpusz alapján a főnévi igeneves és a kettős állítmányt tartalmazó szerkezet mellett ...
The present paper studies the phenomenon of dual predicates with the help of the text of the Hungarian National Corpus and a corpus collected by the author. It investigates the possible reasons of the ...
... magja’ is szerepel az írásos emlékekben. Az angol nyelvben a főnévi alak eye ’szem’ első előfordulása a 13. századra tehető, összetett szavakban való előfordulása a 15. századtól datálható. Az eredeti ...
... statisztikai stilisztika alkalmazásával Ady Endre és Krleža szófajhasználati jellegzetességeit hasonlította össze. Szijj Ildikó a Felállni! Leülni! típusú, felszólító funkciójú főnévi igenevek grammatikai ...
13. A szótól a szövegig. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
... István: Infinitívuszok inváziója. Egy szinkretista stílusjelenség Miloslav Krleža prózájában 16.00–16.15 Szijj Ildikó: A főnévi igenév felszólító funkcióban az iberomán nyelvekben 16.15–16.30 Molnárné ...
14. Terpeszkedő kifejezések, nyelvhelyesség, fordítás
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... a főnévi tag hordozza. Az ige csupán a szófajra jellemző grammatikai sajátságokat őrzi meg. A szintaktikai és szemantikai funkciók megoszlanak, a két tag azonban szoros jelentésegységet alkot. Ez a jelentés ...
... utasítást kifejező nyelv eszközeiről lesz szó. A magyarban az egyik legnépszerűbb eszköz a kell ige, amely általában főnévi igenévvel kapcsolódik, ahogy az alábbi mondatban is: (9)        A Ptk. hatálybalépésekor ...
16. Fábián Zsuzsanna: Ricerche sulla valenza
(Felső menü/Recenziók)
... (73–108.) és a főnévi (109–167.) vonzatokról szól; az V. fejezet (169–215.) a vonzatok szótári ábrázolását vizsgálja; a VI. fejezet pedig az összesített bibliográfiát tartalmazza (217–238.). Az első ...