Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó grammatika

Összesen 30 találat.

1. oldal / 2
1. Seres Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
...  fontosabb publikációk: Kohézió és fordítói szabadság: Grammatikai kohéziós eltolódások a gyermekirodalomban (Zolczer P. – Seres Nóra, 2015). Klebelsberg Kunónak a vallás- és közoktatási tárca költségvetésének ...
... fejlesztésére szolgálnak. A programban a szakszókincset komplex módon fejlesztik, így a mennységi-tartalmi fejlesztést grammatikai-nyelvelsajátítási alapokra helyezik és olyan eszközöket is használnak, ...
... fogalmak (solitude) vagy a mentális és emocionális állapotot leíró szavak (think, worry), vagy általában a melléknevek (long, warm), illetve a grammatikai egységek (about, this). A konnotáció járulékos ...
...  239 Zachar Viktor: Neologizmusok fordítása – neologizmusok a fordításban 251 Zolczer Péter – Seres Nóra: Kohézió és fordítói szabadság: Grammatikai kohéziós eltolódások a gyermekirodalomban ...
... (1958/1995) modelljéhez viszonyítva. Schreiber (1993, 1998) lexikai, grammatikai és szemantikai kategóriákba sorolja az általa megalkotott 15 fordítási folyamatot. A szerző a harmadik fejezetben bővebben ...
... Motion tegnap este elkészült fordításával, ford.: Bart István) illusztrálta. E két művelet nem szimmetrikus jellegű, együtt kell őket vizsgálni, átfogó kategóriák (mind lexikai, mind grammatikai szinten). ...
... gyártók, kereskedők, szállítmányozók stb. Grammatikai szempontból egyetlen példával vélem fontosnak foglalkozni, amely egy idegen szó nemzetközi képzővel való továbbképzésével fejez ki meghatározott ...
... belül. A felszíni összetevők nyelvtani alakzatok és konvenciók alapján függnek egymástól, vagyis a kohézió a grammatikai függőségeken alapul (Beaugrande– Dressler 2000: 24). Ha a címszó négy jelentését ...
... (gondolat szintjén, grammatikai megformálásban, szóelőhívásban); következtetés és magyarázat, két gondolatrész összekapcsolása; diskurzusjelölő (új tartalom kezdetének jelzése, tartalomösszegzés bevezetése, ...
... eredeti angol mű, a korábbi kiadás (1988) és az újraszerkesztett változat (2006) első, tízedik és utolsó fejezetét. A műveletek azonosítása során a módosításokat grammatikai és lexikai csoportba soroltuk, ...
... a Magyar grammatika definícióját veszi át, és ír a kell segédigeszerű szerepének kérdéséről is: „A kell […] segédigeszerűen viselkedik, és a felszólító módú igealakkal együtt egyfajta összetett igei állítmányt ...
A dolgozat a kettős állítmány jelenségét mutatja be a Magyar nemzeti szövegtár anyaga és saját gyűjtésű korpusz segítségével. A szakirodalmi áttekintés után a jelenség terjedésének lehetséges okait vizsgálja ...
The present paper studies the phenomenon of dual predicates with the help of the text of the Hungarian National Corpus and a corpus collected by the author. It investigates the possible reasons of the ...
... Mind a beszédtervezésben, mind a kivitelezésben előfordulhat diszharmónia, erre utalhatnak a megakadásjelenségek és ezzel kapcsolatban a szóismétlések. A szóismétlések funkciói többek között a lexikai-grammatikai ...
... történetben. Ha a jellemábrázolás szempontjából fontos szövegrészleteket grammatikai aspektusból osztályozni kívánjuk, három csoport alakítható. Az elsőbe a szóösszetételek, a másodikba a nem mondatértékű ...
16. Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung
(Felső menü/Recenziók)
... Einführung] című munkájában az implikatúra pragmatikai fogalmát. A mainzi Johannes Gutenberg-Universität professzora1 – aki egyébként kiemelten a kognitív nyelvészettel, a grammatika és pragmatika határterületével, ...
17. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... és a grammatikai megformálás között az összefüggések egész bonyolult szövedékét igyekszik feltárni, s a jelenségeket igyekszik okaikra visszavezetni” (Hadrovics 1969: 8). Jelentéstanában ugyanő, most már ...
... „mély struktúráját” alkotó grammatikai kategóriák, amelyek a nyelvi kompetenciát képezik, univerzális jellegűek (minden nyelv számára közösek, azaz eleve adottak) és velünk születtek (azaz minden ember ...
19. Hadrovics László funkcionális magyar mondattana
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... funkciójú szerepétől. Hadrovics László a funkcionális vizsgálat középpontjába a szófajok jelentésviszonyait helyezi, és ily módon igyekszik feltárni a közlés szemantikája és grammatikai alakja között ...
20. Csorba Gábriel (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... nyelvfeldolgozás, számítógépes fordítástámogatás, lexiko-grammatikai kontinuum, kollokációk, kollokáció- és terminuskivonatolás automatikus módszerekkel és ezek algoritmusai, adat- és szövegbányászat, ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>