Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó ideológia

Összesen 9 találat.

... Kujamäki 2001). Az eredeti szöveg újrafordítását társadalmi, ideológiai és politikai tényezők változásai is szükségessé tehetik, amelyek a korábbihoz képest a mű új interpretációját kívánják meg. Akadnak ...
... a (szakmai) kommunikációban. Kiemelt témák: terminológiai sztenderdizáció, a tervezés elméleti, módszertani, nyelvideológiai kérdései; nyelvmegtartás és a határon túli magyar szaknyelvek; nyelvi hátrány, ...
... hozzájárult a szovjet és az orosz irodalom iránt megnyilvánuló érdeklődés fokozódásához, mégis az 1945 utáni szovjet ideológiai, politikai kívánalmak nem a Dosztojevszkij-művek kiadásának kedveztek, sem ...
... három részletes bemutatást kap, míg az utolsót már inkább csak jelzi az elbeszélő. A politikai nyelvhasználat és fogalomrendszer reformkorral kezdődő egységének legfőbb ideológiai irányzatát a liberalizmus ...
... köré szerveződnek: A szöveghűségről filológiai megközelítésben – Az antropológiai nyelvészet mint kulturális ideológia – Nyelv, nyelvhasználat és a világ nyelvi képe – A világ nyelvi képe a legújabb ...
... ideológia vonzerejét, mindössze hetek alatt jelentékeny sajtóorgánummá vált. Mivel túlélte a kormányzat fölöttébb erőtlen rendteremtési kísérleteit, 1919 márciusára készen állt a szociáldemokrata-kommunista ...
A tanulmány először a hatalom és az ideológiai kutatásának fordítástudományi vonatkozásairól, annak relevanciájáról ír, és részletezi, hogy a fordítás hogyan segítheti elő a hatalom megszerzését és megtartását, ...
Bánhegyi Mátyás [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     1. Introduction This study will provide an overview of the relationship between political text ...
... Irodalmi Jelen. 2006. január. 16. de Man, Paul: Az irónia fogalma. In uő: Esztétikai ideológia. Bp., Osiris, 2000. 175–203. Elek Tibor: A szerzői önkény határtalansága. Új Könyvpiac, 2005. július. ...