Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó irodalmi vita

Összesen 40 találat.

1. oldal / 2
1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Bp: Európa. 1977. 5–97. Mailer, Norman: A mérkőzés (The Fight). Dokumentum-elbeszélés. Nagyvilág 1977/1. 51–62. Pynchon, Thomas: Entrópia (Entropy). In: Chicago ostroma. Amerikai elbeszélők. Bp: Szépirodalmi ...
2. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... az irodalmi nyelv és nyelvhasználat kérdéseire, valamint a horvát-magyar, magyar-horvát nyelvi kapcsolatokra fókuszált. Professzor úr nemcsak a szlavisztika területén alkotott maradandót, hanem a magyar ...
A tudománykommunikáció legfontosabb aspektusainak megvitatására szervezte meg a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete, illetve a 2017 óta működő TudCom tudománykommunikációs ...
4. Pölcz Ádám (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... A genfi zsoltárok néhány nyelvi kérdése. Irodalmi Jelen: A Nyugati Jelen irodalmi melléklete 189–190:180–185. Pölcz Ádám 2016: Az udvarias figyelmetlenségről. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): Udvariasság: ...
5. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
...  12.00–12.15 Lesfalvi-Csegődi Ágnes: Štefan Leška (Leska István) Elenchus Vocabuloruma 12.15–12.30 Lesfalvi Tibor: Adalékok a szlovák irodalmi élet és az egyesületi tevékenység kapcsolatához Magyarországon ...
6. Megjelent új számunk
(Felső menü/Társasági hírek)
... a magyarra fordított gyerekirodalmi szövegekben   Bielecki Robert A főnévi igenév szintaxisa a magyar nyelvben   Fábics Tamás A mai magyarországi földrajzi nevek segítségével kimutatott kései ősszláv ...
Farkas Nóra – Seres Nóra   [Kivonat] [Abstract in English]  [A teljes cikk letölthető formátumban]
A 20–21. század fordulóján paradigmaváltás következett be a magyar gyerekirodalomban, ennek következtében ma a magyar gyerekirodalom központibb helyet foglal el az irodalmi poliszisztémában, mint korábban. ...
9. Seres Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
... parlamenti vitája alkalmából 1925. február 20-án tartott beszédének retorikai elemzése (2015). A magyar gyerekirodalmi fordítás történetének vázlatos áttekintése (Farkas Nóra – Seres Nóra, 2017). e-mail-cím: ...
10. Farkas Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
...  fontosabb publikációk: Goethe lírájáról – Az Erlkönig fordításai (2007). Kinézhet-e kereken a szögletes cukorka? Humorfordítási esettanulmány (2014). Világkép a gyerekirodalmi fordításokban (2017). A ...
11. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... tudományos életben. Irányította a Társaság mindennapos tevékenységét, képviselte azt számos rendezvényen. Szépirodalmi alkotásai is jelentősek, több kötete jelent meg magyar, angol, német és román nyelven ...
... is befolyásolhatja a döntéseit: a fordítás tágabb kontextusa, a fordítási médium, a fordítandó szöveg helyzete az irodalmi kánonban és saját fordítói kompetenciája is (Klaudy 2003; Toury 1995). A jelen ...
13. Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
...  11.30–11.45 Veszelszki Ágnes: Az anyaság képe az online magyar médiában 11.45–12.00 Farkas Nóra: Világkép a gyerekirodalmi fordításokban 12.00–12.15 Ráduly Zsuzsanna: A szláv hónapnevek eredete ...
... terminológiai területeket fogja össze nemzetközi szinten a mari, az udmurt, a komi és a mordvin irodalmi nyelvváltozatok jövője érdekében. Minya Károly Mi a szaknyelvi neologizmus? című tanulmányában ...
... köznyelvi szavakat, csak a ’hard words’ kategóriába tartozó irodalmi művek fordításához használt szókincset. Az ötödik fejezet a The New English Dictionary címet kapta, amely leírja, hogy a 19. századig ...
16. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel konferenciát rendez. Az egyes szavak mögött meghatározó és jellegzetes szemléleti háttér húzódik ...
... szó kifejezőereje 93 Horváth Krisztina: A térkép és a tál. A francia gasztronómiai irodalmi szöveg fordítása 99 Jászay László: Néhány megjegyzés az ún. kompresszív szóalkotásról orosz nyelvi ...
... és Vihar Judit, Sándor Anna előadását).  • Nyelvelmélet és nyelvtechnológia (l. Klaudy Kinga előadását).  • Irodalmi nyelv és terminológia (l. Balázs Géza, Szijj Ildikó előadását).  • Irodalmi szövegek ...
... túlzások is előfordulnak, erőteljesebb a diszkurzív szinonimitás jelensége. A lipogram a példa arra, hogy létezik olyan irodalmi alkotás, ahol szinte semmit nem számít a stílus (legkülönbözőbb stílusrétegekből ...
20. 10. Félúton konferencia
(Felső menü/Társasági hírek)
Az ELTE BTK magyar nyelvtudományi doktori programjának 10. Félúton konferenciája A konferencia helyszíne: ELTE BTK, Múzeum krt. 4. A konferencia időpontja: 2014. október 9–10. A konferencia célja, ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>