Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó irodalomtörténet

Összesen 17 találat.

1. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
Megjelent akadémiai folyóiratunk 2013/1–2. és 2013/3–4. oldalszámos, hivatkozható száma. Nyomtatható változat Tartalom   Filológia.hu 2013/1–2.   Tanulmány Kelemen János: Sallay Géza irodalomtörténeti ...
... összefoglaló irodalomtörténetnek inkább egy-egy mozaikdarabját képviselik. Mindamellett, ezek a mozaikdarabok terjedelmileg tekintélyt parancsolók, hiszen együttesen több száz oldalra rúgnak. Írt, szeretett ...
Sallay Géza, aki kivételes ismerője volt a világirodalomnak, több mint hat évtizedes kutatói és tanári működése során szinte kizárólag az olasz irodalom történetével foglakozott. Annak viszont minden korszakáról ...
... Károly Krisztina sajtószövegek fordítását vizsgálta. Horváth Krisztina irodalomtörténeti jellegű előadásában a francia medievisztika új fejleményeit mutatta be, előadásának címe: Beszélő helyek: az intertextus ...
... 1919-ig). I. Budapest: Budapesti Közlekedési Vállalat. 362–363. Kókay György; Windisch Éva (szerk.) 1997: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905–1970. V. Budapest: Akadémiai Kiadó. Benkő Loránd ...
6. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... az a körülmény, hogy Ván még csak említést sem tesz Szilády egyéb, az egész életművét alapvetően meghatározó magyar irodalomtörténeti és nyelvészeti munkáiról. Bármennyire hihetetlen – hiszen feltehetően ...
... volna jelentősen a magyar irodalomtörténetre. A háborúban tönkrement ország lakóinak szívében egyre erősebb lett a békevágy és a politikai változtatások igénye, így örömmel fogadták a pacifizmust és ...
Az irodalmi társaságok alakulástörténete periférikus területnek számít a mai irodalomtörténeti kutatásokban, noha e szervezetek számos ponton kapcsolódnak a magyar irodalom- és művelődéstörténet fontos ...
... kora) a lap 1918 novemberétől 1926 végéig tartó korszakára vonatkozó hipotézisét vizsgálja esztétikai, valamint eszme- és irodalomtörténeti szempontok figyelembevételével. Ezen időbeli határok kijelölésének ...
... fogadtatása Magyarországon. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Irodalomtörténeti Füzetek, 21. szám. RévészSándor 1997: Aczél és korunk. Budapest: Sík Kiadó. Romsics ...
Teplán Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban]   Shelley és Keats barátsága az irodalom egyik legfontosabb találkozása volt, erről tanúskodik Péter Ágnes két irodalomtörténeti műve is; a „Késhet ...
... változást mutatnak. Babits irodalomtörténeti szempontból legjelentősebb „görögös” alkotása kétségkívül a Laodameia, a szakirodalom nagyobb része is ebből az alkotásból kiindulva kutatja Babits görögös ...
... első remekműveként vonult be az irodalomtörténetbe. A régi ősök kalandos történetének elbeszélése korának kiemelkedő teljesítménye. Ferdowsi felléptekor ugyan már van hagyománya az újperzsa nyelven készült ...
14. „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... kora. (Vázlat egy korszak geneziséről). In: Irodalomtörténet, 76. évf. 2–3. 369–383. Lejeune, Philippe 2002: Az önéletírás meghatározása. Ford. Z. Varga Zoltán. In: Helikon, 48. évf. 3. 272–285. Lejeune, ...
15. A horvát avantgárd irodalom 1907–1933
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... melyet az 1907-től 1909-ig tartó időszakban három részben írt meg (Na dnu, U šir, U vis– A mélyben, A távolba, A magasba) és ma ma felmérhetetlen, hogy milyen recepcióra talált volna ez az irodalomtörténeti ...
16. Németh Ákos (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz hallgató (PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola) munkahely: Pécsi Tudományegyetem BTK, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, óraadó nyelvismeret: ...
17. A Modern Filológiai Társaság
(Oldalmenü/Főmenü)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága 1983-ban alakult, lényegében a nagy hagyományú Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Irodalomtörténeti Társaság indíttatására, mintájára. Célunk ...