Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó konceptualizáció

Összesen 17 találat.

... fogalom népszerűsége ellenére a meghatározása nem minden esetben egyértelmű (Aczél 2017). A dolgozat arra vállalkozik, hogy a népszerű közösségi oldal, a Facebook kontextusában értelmezze az álhírek konceptualizációját, ...
... a társa, a segítője és a védelmezője. Valószínűleg ezért a KUTYA fogalmának konceptualizációjának nagy része a SZEMÉLY profilba tartozik. Ennek ellenére alig találni olyan kifejezéseket, amelyekben kutya ...
3. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
... Katarzyna − Lechner Ilona: A FEJ tartályként történő konceptualizációja a kínai, a lengyel, a magyar és a német frazeológiai kapcsolatok tükrében (45–79)   Kisebb közlemények Molnár Evelin: A magyar ...
... teszünk arra, hogy rekonstruáljuk a fej tartályként történő konceptualizációját a kinai, a lengyel, a magyar és a német frazeológiában rögzült képét. A cikkben elvégzett elemzésből világosan kitűnik, hogy ...
Cikkünkben kísérletet teszünk arra, hogy rekonstruáljuk a fej tartályként történő konceptualizációját a kínai, a lengyel, a magyar és a német frazeológiában. Az elemzésből világosan kitűnik, hogy a fej ...
... előadó, Knipf Erzsébet, aki jelentéssűrítésekről beszélt a német szóösszetételek példáján. Kiindulási pontot jelentett, hogy a különböző nyelvek különböző konceptualizációs stratégiákat használnak; a német ...
7. Fábián Krisztina (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktoranda nyelvtudás: magyar, orosz, angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet (konceptualizáció, fogalmi metafora, kognitív modellek) fontosabb publikációk: Nyelv ...
... metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Kiadó. 139−151. Bańczerowski Janusz 2008: A félelem tartományába tartozó negatív érzelmek konceptualizációjáról. In: Kiss Gábor (szerk.): A ...
9. Asteriskos 1.
(Oldalmenü/Kiadványok)
... DOROTA MARIA: A halál konceptualizációja a magyar nyelvben (kérdőíves anyag tükrében) (53) FÁBIÁN, KRISZTINA: A lelkiismeret fogalma a magyar és orosz nyelvben, kognitív szempontból (67) FEKETE, ...
... az angol, a lengyel, a magyar, az olasz és az orosz nyelvben. A vizsgálat tárgya elsősorban a fogalom konceptualizációja az adott nyelvekben, emellett a szem fogalom belső taxonómiájának leírása, a nyelvben ...
Munkánk célja elsősorban a »szem« fogalom konceptualizációjának vizsgálata, az angol, a lengyel, a magyar, az olasz és az orosz nyelvben. E vizsgálat a nyelvi példák által reprezentált fogalmi metaforák ...
... szeszes ital hatására egy időre nem ura magának, s úgy viselkedik, ahogy józan állapotában nem szokott; erősen ittas.”   2. Az ittas (részeg) ember konceptualizációja a magyar frazeologizmusokban A ...
... épp a megivott ital mennyisége alapján azonosítják. Kulcsszavak: frazeológiai egység, konceptualizáció, eufemizmus, ittas ember, ital, részeg ember      ...
A világ nyelvi képében tükröződik a nyelvben rögzült világ interpretációja, az objektív valóság értelmezése, a világról alkotott képe, az ember saját tapasztalatai, hagyományai, világnézete, társadalmi ...
... fényére), miłować kogo jak źrenicę oka (= a szeme fénye vkinek)‘nagyon szeret’, być oczkiem w głowie ‘kedvence vkinek’. Most tekintsük át azt a részt, amely a szem mint mérőeszköz konceptualizációt ...
Dziewońska-Kiss Dorota [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]       1. A kérdőív bemutatása A magyar nyelvben az élet fogalmát több doménből álló kognitív ...
... A kutatás rámutatott arra, hogy a szóban forgó fogalom kognitív bázisába több profil, illetve konceptualizáció tartozik. Megállapítható, hogy a válaszadók az élet fogalmát polikategoriális módon interpretálják: ...