Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó metafora

Összesen 20 találat.

Az álhír, vagyis a médiában terjedő hamis hír fogalma különösen a 2016-os egyesült államokbeli elnökválasztás, illetve a 2017-es francia elnökválasztás óta közbeszéd tárgyát képezi (Veszelszki 2017). A ...
A kognitív nyelvészet a metaforát mint konceptuális folyamatot és terméket értelmezi, amely egy fogalmat egy másik fogalmon keresztül értelmez (Lakoff és Johnson 1980). A konceptuális metafora elsősorban ...
... a nyelvi mintázat tekintetében pedig szélesebb a repertoárja. A tanulmány írói egy kódrendszert is létrehoztak, amely alkalmas a családorvosi praxisok kommunikatív gyakorlatának a leírására. A metafora ...
4. Rodek Begella Annamária (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... műszaki terminológia, lexikológia, szemantika, metafora publikáció: 2014-es IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia anyagából készült tanulmány: http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/ ...
... (mivel a női hozzászólók száma közel kétszerese a férfiakénak) nagyon hasonló. Idézet felhasználása nők esetében csupán egyszer fordul elő, míg a férfiaknál ötször, továbbá a kerékpáros metafora továbbvitele ...
6. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
... rabénekek képi világa. Különös tekintettel a BÖRTÖN és a RAB metafora megnyilvánulási formáira (80–91) Márkus Andrea: A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században. Néhány szerb és horvát terminus ...
... A metafora A népdalok metaforarendszerének tanulmányozásához elsősorban a szóban forgó alakzat újfajta, kognitív megközelítésmódja szolgáltat alapot, melynek segítségével pontosabb és kidolgozottabb ...
... A metaforák elemzésének alapjául a kognitív metaforaelmélet szolgál, amely lehetőséget ad az adott kifejezések által közvetített tartalmak mélyebb és részletesebb feltárására. Az írás első fele a bevezető ...
9. Fábián Krisztina (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktoranda nyelvtudás: magyar, orosz, angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet (konceptualizáció, fogalmi metafora, kognitív modellek) fontosabb publikációk: Nyelv ...
  Márkus Andrea   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   Ahhoz, hogy rekonstruálni tudjuk egy adott nyelvközösség kultúrájának rendszerét, szükség van a különböző ...
... a metaforán alapuló (a halál mint helyváltoztatás, mint álom, mint mindennapi cselekvésnek a végleges befejezése) frazeológiai kapcsolatokról.   Kulcsszavak: halál, metafora, frazeológiai kapcsolatok, ...
... a vizsgált nyelvekben: szem mint tartály, tárgy és mérőeszköz. A tartály metafora különböző részei jól láthatóan jelennek meg az adott nyelvek kognitív bázisában. Így a tartálynak mozgatható bemenete ...
...  Kulcsszavak: szem, fogalom, konceptualizáció, metafora, nyelvi példa, nyelvi világkép  ...
14. A szótól a szövegig. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
... a magyar szavak tükrében 14.30–14.45 Ráduly Zsuzsanna: Metafora és metonímia az eponimák tanulmányozásában 14.45–15.00 Lesfalviné Csengődi Ágnes: A terminológiák kialakulása (hasonlóságok a cseh, ...
...          2. A szem fogalom elemzése A szem lexéma frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban elsősorban mint TARTÁLY(TÁROLÓ) metafora konceptualizálódik. A tartálynak ’mozgó’ bemenete ...
... lehet a zur (’erős’), de metaforaként akár főnév is sorolható e csoportba, mint például a Maniže jellemzéséhez hasznalt pari (’tündér’), vagy a Bižannal és Rostammal kapcsolatban egyaránt alkalmazott niv ...
... használtak. Nagy hangsúlyt kapott az élet mint tartály metafora, aminek súlya (nehéz, könnyű), hosszúsága (rövid, hosszú) és állapota (kemény) van. Az élet mint tartály az érzelmek és egyebek tárolására ...
18. Boross Viktor
(Oldalmenü/Szerzőink)
... A metafora lehetséges megközelítései. In: Ilyas György (szerk.) Első Század, ELTE BTK HÖK Kiadó, Budapest, 2007, 18–35.; Test-tér-jelentés 1. Magyar Nyelvőr, 2010/1.; Test-tér-jelentés 2. Magyar Nyelvőr. ...
... is gyakran idéz, ezáltal a nagyobb valószínűséggel ismert angol vagy német kutatások mellett ezen terület irodalmába is betekintést kaphat az érdeklődő. Ahogy Kövecses Zoltán metaforakönyve „Gyakorlati ...
... pedig mint vizuális metafora azt a helyet, szituációt jelöli ki, amelyben a történet látása, a nézés létrejön. Itt ugyanakkor a nézőpont azon jelentését is be kell vonnunk értelmezésünkbe, miszerint a ...