Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nézőpont

Összesen 20 találat.

Budapest: Éghajlat Kiadó, 2014. Varga Mónika [A teljes cikk letölthető formátumban] Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában konferenciasorozat keretében 2007 óta szervez tudományos konferenciát ...
2. Generációk nyelve. Konferenciafelhívás (CfP 1)
(Felső menü/Társasági hírek)
1. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 5. című konferenciáról   A konferencia időpontja:    2014. november 27−28. csütörtök−péntek A konferencia helyszíne:    ELTE Bölcsészettudományi ...
... a moduláció (2 – modulation). Itt a meghatározás a következő: ugyanazt a tartalmat, jelenséget más nézőpontból, más fókuszpontból, más gondolatmenettel, de a jelentést változatlanul hagyva írja le, fogalmazza ...
... Az előadás címe: Kiszámítottság vagy ihletettség Weöres Sándor költészetében. Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján. Balázs Géza a kiválasztott Weöres-verseket az antropológiai nyelvészet nézőpontjából ...
5. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... nézőpontot és elmélyülési lehetőséget találhat ehhez a gazdag életműhöz. Ván Benjámin (1892−1985) nem véletlenül nyúlt ehhez a témához, és nem avatatlanul szólalt meg Szilády Áronról. Református lelkész ...
Konferenciafelhívás (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4.)   Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása A konferencia időpontja: 2012. november ...
... s ezek után a folyóirat e két meghatározó személyiségének kultúrafelfogását elemzi. Eszerint Ignotus nézőpontja a felvilágosodás voltaire-iánus haladáshitét és a kanti egyéniségtan elemeit vegyíti, s a ...
... szorult az irodalompolitikai célok, társadalmi fejlődés nézőpontja mellett (Lukács 1939). Kádár János 1958 nyarán kijelentette, hogy ha választania kellene a magas színvonalú antiszocialista kultúra és ...
... hogy értékelje azt. Babits Az irodalom elméletében azt kutatja, hogy mi történik az alkotóval és alkotásával az „expresszió” folyamata közben, mi kell ahhoz, hogy valakiből író válhasson. Az eltérő nézőpont ...
... és Szilasi korai publikálásai között, valamint Az irodalom elmélete című összefoglaló munka és Szilasi A kritika elmélete című dolgozata között. Emellett azonban nyomon követtem gondolati nézőpontjuk későbbi ...
... a narrátor gyakran valamelyik szereplő nézőpontjába helyezkedve tesz megjegyjést, így az adott szitációban részt vevő figura beszédszólama besugárzik mondandójába. Ékes példa erre, a narrátor történetelbeszélésében ...
12. „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... hang diakronikus teret alkot: „a Francia” rekonstruált nézőpontjának „lerombolása” a cél a „Rousseau”-val folytatott vita során. A fiktív per során felidézett mindkét szöveg „egy olyan, már elhangzott ...
... determinált, tehát velünk született, a másik viszont előtérbe helyezi a társadalmi tényezők szerepét a nyelv létrejöttében. Az első nézőpont fő képviselőjének Noam Chomskyt tartják, aki szerint a nyelv ...
... nyelv”, „narratívák”, „nyelvi jelentésváltozások” felemlegetése) vallanak a takátsi eszmetörténet diskurzuselvű nézőpontjáról. A szerző narrativista célkitűzései felől tekintve már érthetőbbek a tudományág-alapítói ...
15. Hadrovics László funkcionális magyar mondattana
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... valóságból, a logikából és végül pusztán a grammatikai kapcsolatokból következő nézőpontot. Hadrovics László azt vallja, hogy minden nyelvi jelenség vizsgálatában annyi szempontot kell figyelembe venni, ...
A nézőpontiság kérdése és következményei a gyermeki gondolkodást érvényesítő kortárs magyar családregényekben   Az utóbbi néhány évben, évtizedben igencsak megnőtt a gyermeki látásmódot érvényesítő ...
17. Konferenciafelhívás: kulturális nyelvészet
(Felső menü/Társasági hírek)
Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3.) A konferencia időpontja: 2010. november 23−24. Jelentkezési határidő: 2010. április 15. A konferencia helye: ...
18. Az év szakdolgozata 2009
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
... mandulaízű”. A nézőpontiság kérdése és következményei a gyermeki gondolkodást érvényesítő kortárs magyar családregényekben című dolgozatát értékelte a legjobbnak. Zsigmond Adél a kolozsvári Babeş–Bolyai ...
19. A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... a filozófia és a tudomány nézőpontjából közelítette meg, majd aforizmákat, frazémákat hozott példaként az idő nyelvi megjelenítésére. Június 25-én csütörtökön a délelőtti ülés Nyomárkay István elnöksége ...
... munkáit. A gyermeki nézőpont több kérdést vet fel egy időben: elsősorban azt, hogy ebben a szimulációs játékban mennyire lehet megbízható a narrátor, mennyire lehet hiteles egy gyerek által elmondott történet, ...