Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvhasználat

Összesen 50 találat.

1. oldal / 3
1. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... az irodalmi nyelv és nyelvhasználat kérdéseire, valamint a horvát-magyar, magyar-horvát nyelvi kapcsolatokra fókuszált. Professzor úr nemcsak a szlavisztika területén alkotott maradandót, hanem a magyar ...
2. Domonkosi Ágnes (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... szociolingvisztika, stilisztika, pragmatika 3-5 fontosabb publikáció: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. A DE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 79. szám. ...
3. Papp Melinda
(Oldalmenü/Szerzőink)
... publikáció: Ivaskó Lívia – Papp Melinda  2017: A kulturálisan releváns információk átadása mint az emberi nyelvhasználat egy sajátos formája. In: Szécsényi Tibor – Németh T. Enikő (szerk.): Stratégiák ...
Az elmúlt években az internetes nyelvhasználat hatására gyakorivá váltak a korábban ritká(bb)nak tartott szóalkotási módok (Istók 2016, 2017a; Lőrincz 2016; Zimányi 2013: 54). Tanulmányomban a „gyakoritka" ...
... elméleteket, ezzel képet adva arról, hogy mit gondolnak a nyelvészek a tudományos-szakmai nyelvhasználatról. Vannak olyan nyelvészek, akik szaknyelvként tekintenek a tudományos-szakmai nyelvhasználatra, ...
... a köznyelvi és internetes nyelvhasználati kérdések mellett – a témából természetesen következően – jelentős számban tárgyalnak a kétnyelvű szótárakkal kapcsolatos, valamint a fordítástudományban és a műfordításban ...
... a hip-hop zenével kapcsolatos és egyéb szubkultúrák nyelvhasználatával foglalkozó publikációk (Fliciński–Wójtowicz 2007, Dziurda–Choroba 2013).   2.  A szótári definíció A PIES ‘kutya’ szó a közös ...
... leíró és történeti elemzése (l. Horváth Krisztina, Vig István előadását).  • A nyelvhasználati gyakorlattal kapcsolatos kérdések (l. Veszelszki Ágnes, Zachar Viktor előadását).  Segédkönyvek ...
... túlzás, a közvetlenebb kapcsolat, a recept kipróbáltságára utalás, a híres emberekre hivatkozás. Székely Gábor előadásának címe: Társadalmi változások – családterminológiai változások – a nyelvhasználat ...
... de sonoridad de la /s/ tanulmányában az /s/-nek zengő mássalhangzók előtti zöngésedését tárgyalja, megfigyeléseit hét anyanyelvi beszélő laboratóriumban vizsgált nyelvhasználatára alapozza. Két további ...
... A 16-17. századi tudós orvosló könyvek és az olvasóközönség 9.45−10.00 Székely Gábor: Társadalmi változások – családterminológiai változások – a nyelvhasználat változásai 10.00−10.15 Maróth Miklós: ...
12. Generációk nyelve. Konferenciafelhívás (CfP 1)
(Felső menü/Társasági hírek)
...  A konferencia a generációk nyelvének, nyelvhasználatának eltérő (szociolingvisztikai, pragmatikai, funkcionális stilisztikai, diskurzuselemzési, szövegtani, retorikai, korpusznyelvészeti, pszicholingvisztikai, ...
... hogy a fordítók különböző jellegű nyelvhasználati tevékenységet végeznek egy szakszöveg és egy irodalmi szöveg megalkotásakor. Azaz vélhetőleg másféle fordítói tudás és készségek szükségesek egy jó szakszöveg ...
... a nyelvhasználat révén megismerjük és rekonstruáljuk a társadalmilag rögzített világról szóló tudásunkat, elemeinek a kategorizálását, konceptualizálását, valamint azoknak a jellemzőit és minősítését (Bańczerowski ...
... A farvíz szó névutóként is vizsgálható (farvizén). Vig István témája a Többnyelvűség és nyelvhasználat a XIV. századi Raguzában/Dubrovnikban volt. Az itáliai újlatin volt többek között a levelezés nyelve. ...
...  Albert Sándor: Egy haikufordító szövegalkotó gyakorlatai 15.30–15.45 Zoltán András: A nyelvteremtés selejtjei (bőregér, farvíz, márkázott vaj) 15.45–16.00 Vig István: Többnyelvűség és nyelvhasználat ...
... szemléletet napjainkban többek között Szelid Veronika Petra, Baranyiné Kóczy Judit, illetve Nagy L. János képviselik, akik közül előbbi a csángó nyelvhasználatban – ezen belül is a népdalban – vizsgálja ...
...  Bańczerowski, Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Krzyżanowska, Anna 1999: Polska i francuska frazeologia ...
... az egynyelvű szótárak, amelyek a magyar nyelv különböző szempontú csoportosítását tűzik ki célul. A szótár profiljának megfelelően a szerző nyelvtörténeti, dialektológiai, nyelvhasználati, helyesírási ...
... szempontú vizsgálata során a nyelvhasználati változásokat és az interferencia-jelenségeket rögzítettük. A tudományos vizsgálat döntő többségében saját gyűjtésen alapult, de felhasználtuk más kutatók adatait ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>