Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvhelyesség

Összesen 9 találat.

1. Adamikné Jászó Anna
(Oldalmenü/Szerzőink)
... 143. évf. 1. sz. 1–24; 2020: A gondolatokhoz odataláló nyelv. Nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről. Budapest: Tinta Könyvkiadó; 2020: Az ősi szónyomában. Nyelvhelyességi írások a harmadik évezred ...
Pölcz Ádám   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]
... hogy sokáig nem állt rendelkezésre olyan adatbázis, amely a nyelvhasználók problémáit összegezte volna. A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a klasszikus retorikának a nyelvhelyességről való gondolkodásban ...
... szótárak esetében beszélhetünk általános értelmező szótárakról; történeti elvű teljes és nyelvtörténeti szótárakról; tudományos, illetőleg sajátos rendeltetésű szótárakról; nyelvművelő és nyelvhelyességi ...
... közben elsősorban a stílusra, szórendre, valamint a Horváth (2011) tipológiájából hiányzó – és tulajdonképpen a szórendet is felölelő – nyelvhelyességre helyezte a hangsúlyt, amely magában foglalja a nyelvtani ...
6. Németh Luca Anna (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... indexikalitása az illemirodalomban. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám szerk. Udvariasság. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 91–99. Németh Luca Anna 2016: Nyelvi és nyelvhelyességi ideológiák a magyar nyelvi ...
... és definícójának ismertetése után e szerkezetek felosztása következik, majd sorra kerül a nyelvhelyességi szakirodalom szubjektív és preskriptív jellegű értékelése és buktatóinak ismertetése. A magyar ...
8. Terpeszkedő kifejezések, nyelvhelyesség, fordítás
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Csorba Gábriel [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] 1. Bevezető A hagyományos (szubjektív értékítéletekre támaszkodó) nyelvhelyességi szakirodalom a szintetikus ...
... nyelvhelyességi, központozási és egyéb hibákkal együtt, csak nyilvánvaló (és ritka) nyomdahibákat javítok (pl. szóköz- vagy betűkihagyás). Így a lap címe is Vörös Ujság, nem Újság. A lapszámok dátumát ...