Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó szaknyelv

Összesen 20 találat.

1. Dr. Bakonyi István (1939–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Professzori Klub rendezvényeit. Az ezredforduló előtt szorgalmazta, majd eredményesen meghonosította a Passaui Egyetemen már sikeres kultúrgazdász-képzést Győrött. Ma is jól működő angol és német szaknyelvi ...
2. Nagy Annamária Lilla (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE FTT), tolmács, fordító nyelvismeret: német, angol kutatási terület: a repülősport nyelvének vizsgálata, szaknyelvkutatás, terminológiakutatás e-mail-cím: annamarialillanagy[kukac]gmail.com ...
3. Varga Mónika (1987)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD-hallgató munkahely: Kanizsa Újság Kft. – újságíró, RTL Híradó – tudósító nyelvismeret: angol, német kutatási területek: szaknyelvek, lexikográfia publikáció: A vadász ...
... a szakmák nyelvével foglalkozik. A konferencia meghirdetésekor a szervezők célja egyrészt egy újabb számvetés készítése volt arról, hogy a technika fejlődése milyen hatást gyakorolt a szaknyelvekre. A ...
5. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
... Csengődi Ágnes: Frazeologizmusok a szlovák hivatali szaknyelvben 17.15–17.30 Császári Éva: Irónia és gúny a magyar–szlovák frazeológiai kapcsolatok tükrében   17.30-18.00 Vita        ...
... az angol szóalkotás, az EU-s szaknyelv, illetve szövegek műfaji sajátosságainak kutatása. PhD-disszertációját a szaknyelvi és irodalmi szövegekben előforduló fordítási folyamatokról (translation procedure) ...
... törvényének és legyen rímes. A perzsa költők is követték ezt a rendszert (bár nem mindig tudtak neki megfelelni). Keszler Borbála a nyelvújítás első és második korszakában – különösen az orvosi szaknyelvben – ...
8. Nagy Enikő (1986)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... terület: kölcsönhatás a köznyelv és az egyházi szaknyelv között (szemantika, lexikológia), vallás és nyelvcsere a moldvai csángóknál (szociolingvisztikai vizsgálódás) fontosabb publikációk: Jelentéstani ...
... nyúlik vissza. Korai forrásokról számol be A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata című PhD-értekezésében Nyakas Judit is (Nyakas 2011), de rendelkezünk korábbi adattal is, ugyanis Suetonius római történetíró ...
A terminológia korunk gyorsan fejlődő tudományága. Az egyes szakkifejezések a nyelv tisztaságára való törekvés, a szakmai és nemzetközi információcsere, valamint a szaknyelvek és a köznyelv közötti kapcsolat ...
...  A szótárak anyagának jellege szerinti felosztásban a szótár forrásanyaga és a címszójegyzék határozza meg az egyes fajtákat. Ennek alapján a következő kategóriákat határozhatjuk meg: köznyelvi; szaknyelvi; ...
12. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
... 121 KÁROLY KRISZTINA: A topikszerkezet szerepe a sajtófordításban 129 KESZLER BORBÁLA: Horrorisztikus és „illetlen” kifejezések a régi orvosi receptekben 139 KISS JENŐ: Szaknyelvi lexikai bővülés ...
... módszer a különírás volt (agonia: belső rettenetes hartz; visszér: érnek megcsomózása az ember lábain), a másik eljárás az egyszerű, köznyelvi, nyelvjárási kifejezések bevonása a szaknyelvbe. Gyakori az ...
... 1992. november 6-án az ELTE és a BME közreműködésével szaknyelvi konferenciát rendezett. A globalizáció, europaizáció, a rendszerváltás, az „átmenet”, az informatikai, technokulturális forradalom húsz ...
... šnajderica, vö. Schneiderin; vaškuhinji ’mosókonyha’, vö. Waschküche). A német szövegek és asszociációk miatt ma már aligha lehetne a drámát – modernizálás nélkül – sikerrel előadni. Kiss Jenő a szaknyelvi ...
16. A szótól a szövegig. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
... a szlovák és a magyar szaknyelvekben) 15.00–15.15 Veszelszki Ágnes: A netszótól a netszövegig 15.15–15.30 Kruzslicz Tamás: A digitális kommunikáció hatása az élőbeszédre 15.30–15.45 Pál Dániel ...
17. Terpeszkedő kifejezések, nyelvhelyesség, fordítás
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... felcserélni. Szaknyelv esetében a nyelvi akadályhoz társulhatnak további szakmai szempontok is, így ha pl. egy terjengősnek vélt kifejezés terminusértékű, nem szabad az egyszerűbb szót használni helyette ...
... Szövegértés alapú narratívák – A beszédellenőrzés működése alkoholos állapotban – A 16–17. századi orvosi receptek nyelvi képe – A szaknyelvi standardizáció történetének néhány kérdéséhez – A szlovák jogi ...
19. Az év szakdolgozata 2009
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
... kutatás-módszertan helyessége; a szaknyelv használata), másodsorban formai (vizuális szerkesztettség; nyelvi helyesség, pontos fogalmazás; helyesírás) szempontokat vettek figyelembe. Nyelvészetből a ...
20. A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... mind-mind annak bizonyítására szolgáltak, hogy nyelvtanítás nem létezhet a grammatika tanítása nélkül. A második ülésszak elnöke Bańczerowski Janusz, első előadója pedig Kiss Jenő volt, aki szaknyelvi ...