Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó szemantika

Összesen 30 találat.

1. oldal / 2
... a kognitív nyelvészet, azon belül pedig a keretszemantika segítségével (vö. Fillmore 2006). A hat különböző hírportálon publikált 102 cikk elemzése alapján feltételezhető, hogy az álhíreket gyakran AZ ...
2. Szabó Lilla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem nyelvismeret: angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet; keretezéselmélet; keretszemantika; szóképzés; szójátékok; ...
3. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
... szintaxis, szemantika, történeti-összehasonlító nyelvészet, nyelvoktatás, nyelvfilozófia fontosabb publikációk: Finnish Case Grammar. From the Syntactic and Semantic Perspectives (2015), Język estoński ...
...    Kulcsszók: ige, főnévi igenév, deverbális főnév, szintaxis, szemantika  ...
... szemantikai doménekkel kapcsolódik össze. Vizsgálatomhoz két magyar, az anyaság, szülőség témaköréhez kapcsolódó blogot (ún. mommyblogot) választottam ki. Véletlenszerűen gyűjtöttem a blogokról cikkeket, ...
... Lényegesnek tartja a szerző a trópusok és a figurák, valamint a metonímia és a szinekdoché szétválasztását. Kugler Nóra tanulmányában „az evidencialitás szemantikai tartományához kapcsolódó nyelvészeti ...
... információt ad hozzá a lexéma jelentéséhez (champagne = francia régió + ünneplés, költekező életmód konnotációja). A referencia és konnotáció mellett a szemantikai faktor is meghatározó szerepet tölt be ...
8. Rodek Begella Annamária (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... műszaki terminológia, lexikológia, szemantika, metafora publikáció: 2014-es IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia anyagából készült tanulmány: http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/ ...
... is visszavezethető felfogásban az adó – közlemény – vevő relációban jelenik meg, a kommunikációban a szemantikai mellett benne foglaltatik az adó emócióiról, attitűdjeiről stb. szóló pragmatikai információ ...
... nyelvtanokhoz képest mondattani és szemantikai szempontok is részét képezik a leírásoknak. Nagy Andrea tanulmánya a L' apparante synonymie de plusiers, certain(e)s, quelques (-uns/unes). Problèmes de relations ...
... a fordítási folyamatot a szerző olyan eszközként határozza meg, amely alkalmas a forrásnyelvi és célnyelvi szövegek között felfedezhető szemantikai és formális viszonyok leírására. Leegyszerűsítve tehát ...
... nyomán Kiefer). A német szóösszetételek a "jobbkéz-szabály" alapján alakulnak: az utolsó tag a meghatározó morfoszintaktikai és szemantikai szempontból is. Az endocentrikus összetételben a reláció rekonstruálható ...
... amelyet a forrástartomány segítségével próbálunk megérteni (pl.: emberi élet). Mindennek alapja pedig az ún. leképezés a két jelentésmátrix, vagyis két konceptuális alapú szemantikai szerkezet között. ...
14. Nagy Enikő (1986)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... terület: kölcsönhatás a köznyelv és az egyházi szaknyelv között (szemantika, lexikológia), vallás és nyelvcsere a moldvai csángóknál (szociolingvisztikai vizsgálódás) fontosabb publikációk: Jelentéstani ...
... közli). Azok közé a szakterminusok közé tartozik, amelyeknek speciális jelentését meg kell tanulni. Valószínűleg érdemes volna a szakszókincsek több elemét történeti-szemantikai szempontból tüzetesen ...
... rögzült világkép alkotja; Gipper: a világ nyelvi képe nemcsak szemantikai tartalom, hanem nyelvtani és szintaktikai kategória is) keresztül számos német filozófus és nyelvész tett próbát. Eredményeiket ...
... teremtve a főszereplő gyászos, „sötét” hangulatával. Az üvegvirág jellegzetesen szecessziós motívum, így a stilizáció szemantikai funkciójaként értelmezhető, amikor az anya féltett gyermekét, e túlfinom, ...
... egy német társadalomtudományi munka két (magyar és angol) fordításában. A változtatások szemantikai és/vagy stiláris jellegűek lehetnek. A szerdai délutáni ülést Papp Andrea vezette. Frank Tibor a minden ...
19. A szótól a szövegig. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
... Levente: Szövegparadigmák – vektorok, hálózatok, önhasonló alakzatok 15.45–16.00 Menaker Angelika: A spanyol in- és ex- prefixumos igék összehasonlító szemantikai vizsgálata 16.00–16.15 Zachar ...
... âb lexéma is sűrűn a könny szinonímájaként szerepel. Azonban, míg ez utóbbi semleges, a xun szó könny értelemben való használata a szemantikai mező költői kitágítása. A hyperbola használatának célja a ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>