Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó tudománytörténet

Összesen 6 találat.

... követője ma is Nyomárkay István, ezért tartja szükségesnek a tudománytörténet művelését. A tudományt emberek művelik. S az életben nemcsak tudomány van a tudós emberek számára sem. Hétköznapi feladatok, ...
... vissza. A szerző a tudománytörténeti áttekintést és a közgazdaság-tudomány ágazati felosztását követően csoportosítja a szakszókincset. Bemutatja a nyelvújítás időszakát, feltárja a szóalkotási módokat, ...
... áll Tanács János írásának a középpontjában. A BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszékének professzora azt vizsgálja, hogy az abszolút geometria felfedezésében hogyan működött ez a metódus, és amellett ...
4. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... Ván ezt a könyvet írta, az nem egyszerűen zseni, hanem ennél sokkal több: munkássága eredményét illetően a magyar tudománytörténet kiválóságainak egyike. És nem mellesleg: többek között éppen a modern ...
5. Bognár Zoltán (1952)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... 19. századi tudománytörténet publikációk: Jókai Mór képviselő úr levele Halas polgáraihoz (Halasi Téka 3. Kiskunhalas, 1985); Szilády Áron (Budapest, Kiskunhalasi Városi Tanács, 1987); Vörös László: ...
... a kimaradt, de lényegesnek tartott pragmatikai területek (történeti pragmatika, kontrasztív pragmatika és a pragmatika tudománytörténete) rövid bemutatása, egy részletes irodalomjegyzék, továbbá fogalommagyarázat ...