Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Társaságunk 2019-es konferenciája

Etimológia és jelentésfejlődés

Az MTA Modern Filológiai Társaság konferenciája

2019. június 26.
ELTE BTK, Gólyavár, Pázmány terem

Üléselnök: Gadányi Károly

9.45−10.00

Nyomárkay István:
Megnyitó

10.00−10.15

Klaudy Kinga – Robin Edina:
Fordítástudományi terminusok jelentésének változása. Egy készülő fordítástudományi terminológiai szótárról

10.15−10.30

Frank Tibor:
Angol történeti kifejezések jelentésfejlődése

10.30−10.45

Balázs Géza:
A megelevenítés mint jelentésbővítés antropológiája

10.45−11.00

Albert Sándor:
A 'szellem' főnév etimológiája és jelentésváltozásai néhány indoeurópai nyelvben

11.00−11.15

Vihar Judit:
Etimológia és jelentésfejlődés a japán kandzsi írásjegyekben

11.15−11.30

Zachar Viktor:
Első szerkesztőségi sajtófordítási tapasztalatok

11.30−11.45

Pacsai Imre:
A KUTYA ábrázolásának areális vonásai a frazeológiában

11.45-12.00

Benő Attila – Nagy Sándor István:
Romániai magyar műfordítói lexikon 1945‒2018

12.00−12.15

Jászay László:
A jelentés megváltozásáról orosz példák tükrében (régi és új esetek)

12.15−12.30

Zoltán András:
Egy kérdéses ősszláv rekonstrukció: *starati sę"

12.30−12.45

Pátrovics Péter:
A borostyán nyelvi képének alakulása az európai nyelvekben etimológiai adatok alapján

12.45−13.00

Császári Éva:
Ján Kollár magyar vonatkozású szófejtési kísérletei

13.00−13.15

Varga Éva Katalin:
Az 'izom' jelentésű szavak eredetének és jelentésfejlődésének vizsgálata

13.15−13.30

Nyomárkay István:
Konferencia-zárszó